art 96 1 kodeks rodzinny i opiekuńczy

art 96 1 kodeks rodzinny i opiekuńczy i Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:- ciąża kontraktowa,- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środkó

Polecamy również:


art 96 1 kodeks rodzinny i opiekuńczy i Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:, procedura Niebieskiej Karty,, odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,, środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,, zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,, zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci., Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

For took: 14.188ms