kodeks rodzinny i opiekuńczy art 128

kodeks rodzinny i opiekuńczy art 128 i Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków), pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dzie

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy art 128 i Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych., , Prezentowana pozycja została podzielona na 2 części., , Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych obejmuje:, , Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych według:, , Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.:, pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa, wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, wniosek o podziału majątku wspólnego, wniosek o separację, pozew o ustalenie macierzyństwa, pozwy o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa, wniosek o odebranie dziecka, wniosek o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej, pozew o rozwiązanie przysposobienia, pozew o alimenty, pozew o podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów, wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna, wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki, wniosek o ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarządu przedmiotami przypadającymi dziecku z tytułu darowizny lub testamentu, wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, wniosek o uchylenie kurateli, ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, np.:, wniosek o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na wydanie dokumentu paszportowego, wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy, np.:, wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka, wniosek o zezwolenie na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego samodzielnie przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wniosek o określenie sposobu wykonywania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu przez orzeczenie o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:, wniosek o zmianę ośrodka wychowawczego, wniosek o skierowanie osoby uzależnionej, która nie ukończyła osiemnastu lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, np. :, wniosek o rozstrzygnięcie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysposobionego, wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, np. :, wniosek o udzielenie zgody na wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską, wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, Wzory niektórych innych pism procesowych w sprawach rodzinnych według:, , Kodeksu postępowania cywilnego, np. :, wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wniosek o zawieszenie postępowania, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej, wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zażalenie na postanowienie o niewszczęciu postępowania wobec nieletniego, zażalenie na postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich, Część II. Wzory niektórych innych pism w sprawach rodzinnych zawiera m.in. wzory:, , umowy majątkowej małżeńskiej, przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym osoby podopiecznej, Niniejsze, 3. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione oraz wzbogacone o najnowsze orzecznictwo. Ponadto zawiera aktualny stan prawny i uwzględnia projektowe zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzone m.in.:, , Drukiem sejmowym Nr 3157 (ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym), projekt dotyczy przyznania świadczeń osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;, Drukiem sejmowym Nr 3023 (zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy wzmocnienia narzędzi wspierania rodziny, tak aby liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenia mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju;, Drukiem sejmowym Nr 2299 (zmiana ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego., W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:, , przygotowania sprawy do rozpoznania;, przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;, czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;, uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;, postępowania w sprawach gospodarczych;, właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;, postępowania zabezpieczającego;, kosztów sądowych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rz

For took: 13.159ms