kodeks rodzinny i opiekuńczy definicja rodziny

kodeks rodzinny i opiekuńczy definicja rodziny i Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajo

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy definicja rodziny i Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:, procedura Niebieskiej Karty,, odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,, środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,, zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,, zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci., Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

For took: 14.312ms