kodeks rodzinny i opiekuńczy in english

kodeks rodzinny i opiekuńczy in english i Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem Ignaczewski Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na kwiecień 2019 roku

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy in english i Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rzeczowym. Treść każdego przepisu objaśnia hasło umieszczone w nawiasie., 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59), 2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887), Indeks rzeczowy, Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146).

For took: 14.054ms