kodeks rodzinny i opiekuńczy macierzyństwo

kodeks rodzinny i opiekuńczy macierzyństwo i Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego). Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego,

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy macierzyństwo i Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Stan prawny: 1 września 2019 r. , Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:, 7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),, 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1495),, 1.6.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)., Publikacja zawiera:, Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające,, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych,, Ustawę o rzeczach znalezionych,, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające,, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych,, Ustawę o timeshare,, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa,, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,, Ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym,, Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,, Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,, Prawo prywatne międzynarodowe,, Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,, Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,, Ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym,, Ustawę o prawach konsumenta,, oraz 10 rozporządzeń.

For took: 14.265ms