kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek alimentacyjny

kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek alimentacyjny i Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek alimentacyjny i Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany komentarz ma zatem walor czysto praktyczny. Dzięki komentarzowi Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak:, Odseparować sprawcę przemocy od ofiary?, Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty?, Powołać zespół interdyscyplinarny?, Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?, Współpracować w zakresie wymiany informacji pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi?, Rozpoznać symptomy rodziny gdzie występuje przemoc?, Większość obowiązków i procedur wynikających ze stosowania ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa na samorządach gminnych (w tym głównie na ośrodkach pomocy społecznej). Dlatego ważne jest, aby gminy precyzyjnie opracowywały diagnozę zjawiska przemocy na własnym terenie, przygotowywały programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar. Istotne jest też, by zapewniły ofiarom przemocy domowej łatwo dostępne i kompleksowe poradnictwo specjalistyczne oraz zwiększyły bazę lokalową.

For took: 10.393ms