kodeks rodzinny i opiekuńczy po ang

kodeks rodzinny i opiekuńczy po ang i Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:- ciąża kontraktowa,- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy po ang i Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego)., , Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu uczestnika postępowania nieprocesowego, jego kwalifikacje podmiotowe: zdolność sądową, procesową i postulacyjną, interes prawny, legitymację procesową. Uwzględnia również praktykę stosowania prawa, wykorzystując orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, dokonuje analizy prawnoporównawczej z zagranicznymi systemami prawnymi, prezentuje także wnioski de lege ferenda., , W monografii przedstawiono różne formy udziału dziecka w postępowaniu nieprocesowym związane z jego uczestnictwem w charakterze wnioskodawcy i uczestnika postępowania nieprocesowego (w tym uczestnika z mocy prawa), jak też występowanie w roli świadka. Zakres rozważań obejmuje również zagadnienia związane z uprawnieniami i ciężarami procesowymi dotyczącymi dziecka w postępowaniu nieprocesowym oraz z utratą przez nie statusu uczestnika postępowania nieprocesowego.

For took: 14.371ms