kodeks rodzinny i opiekuńczy spadek

kodeks rodzinny i opiekuńczy spadek i Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka W książce szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności i rozwiązania małżeństwa oraz ich procedury. Publikacja zawiera przykładowe wzory pism procesowych, w tym wzór skargi o stwierdzenie nieważności małżeń

Polecamy również:


kodeks rodzinny i opiekuńczy spadek i Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 682). Opracowanie porusza m.in. następujące kwestie:, , pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo;, stosunki między rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem;, przysposobienie., Każdy artykuł zaopatrzony został wyczerpującym komentarzem, a ponadto do każdego z nich przedstawiono orzecznictwo wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania przepisów w praktyce. W komentarzu wyróżniono również informacje istotne z punktu widzenia praktyka, które oznaczone zostały jako „Ważne dla praktyki"., , Walorem prezentowanej publikacji jest także szczegółowa analiza przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które odnoszą się do komentowanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego., , W komentarzu zostało uwzględnione orzecznictwo, doktryna, a także wszystkie najnowsze zmiany takie jak m.in.:, , ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy 3295), która dotyczy konieczności wykonania orzeczenia TK z 26.11.2020 r., wskutek którego art. 71 KRO (zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa nie było dopuszczalne po śmierci dziecka) utracił moc obowiązującą, oraz postanowienia TK z 11.02.2020 r., które sygnalizuje potrzebę wprowadzenia unormowania zapewniającego odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na tegoż kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem;, projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3023), który dotyczy wzmocnienia narzędzi wspierania rodziny, tak aby liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenia mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rz

For took: 15.573ms