prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin

prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin i Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków), pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziec

Polecamy również:


prawo rodzinne i opiekuńcze egzamin i Książka z KC i KRiO adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Stan prawny: 1 września 2019 r. , Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:, 7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),, 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1495),, 1.6.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)., Publikacja zawiera:, Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające,, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych,, Ustawę o rzeczach znalezionych,, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające,, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych,, Ustawę o timeshare,, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa,, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,, Ustawę o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym,, Ustawę o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,, Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,, Prawo prywatne międzynarodowe,, Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,, Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,, Ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym,, Ustawę o prawach konsumenta,, oraz 10 rozporządzeń.

For took: 15.190ms