Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny

Cena 147.62 zł

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej z

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny

  • Autor: Elżbieta Dworak, Dorota Adamek Hyska, Mieczysława Cellary, Monika Kaczurak Kozak, Bożena Rudnicka, Izabela Świderek, Sektor publiczny w praktyce
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 624

Opis książki Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w jednostkach pomocy społecznej, np. dochody z zadań zleconych, nienależnie pobrane świadczenia, refundacje wydatków, dochody z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne itd. Przykładowe problemy przedstawione w książce:

Jak księgować dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w księgach rachunkowych i jak ujmować w paragrafach klasyfikacji budżetowej,
Czy koszty upomnienia od funduszu alimentacyjnego powinny zostać zwrócone 95% do budżetu państwa i 5% na dochód gminy czy 100% powinno zostać w gminie. Dłużnik spłacił cały dług i zostały mu tylko koszty upomnienia i sam je wpłacił na konto bankowe? Czy świadczenia 500+ przypisane na koncie 640 to RMK czynne czy bierne?
Czy wpływ zwrotu nienależnie pobranego 500+ i świadczeń rodzinnych należy przekazać na rachunek Urzędu Gminy czy też zostaje on w OPS na realizację kolejnych świadczeń?
Jak ujmować w księgach i klasyfikacji budżetowej środki stanowiące zwrot (refundacje) poniesionych przez samorządową jednostkę budżetową wydatków?
Jak przeksięgować przypis świadczeń nienależnie pobranych, pierwotnie przypisanych jako zmniejszenie kosztów, a niespłaconych w danym roku?
Dzięki książce będzie można przygotować się do zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych za 2019 r. W książce znajdują się bowiem liczne odwołania do ujmowania danego zdarzenia w sprawozdaniach finansowych i budżetowych, a w szczególności do nowego elementu sprawozdania finansowego, czyli „Informacji dodatkowej". Książka zawiera również informacje dotyczące inwentaryzacji w jednostkach pomocy społecznej, czy też odpisów aktualizacyjnych (m.in. od dłużników alimentacyjnych).

Ponadto książka ma za zadanie również uporządkować najczęściej występujące księgowania w jednostkach pomocy społecznej, tak aby stanowiły swoisty leksykon księgowań do którego można sięgnąć w sytuacjach gdy pojawi się trudność ewidencyjna (w związku z tym przedstawiamy zasady księgowe w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków pieniężnych, zaangażowania, przychodów, kosztów, rozliczeń międzyokresowych, odsetek, jak również licznych księgowań związanych z wynagrodzeniami i innymi kosztami pracy.

W książce bardzo obszernie została też przedstawiona część związana z kosztami wynagrodzeń, nie tylko w kontekście księgowań, ale również prawnym – w tym kwestie:

zasad dokonywania potrąceń wynagrodzeń,
rozliczenia delegacji,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
trzynastka.
W książce przedstawiamy:

Ponad 130 schematów księgowań z zakresu aktów trwałych, dochodów, wydatków, przychodów, kosztów, wynagrodzeń oraz innych księgowań.
Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych),
Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. aktywa niskocenne (problemy związane z podniesieniem kwoty na aktywa niskocenne do 10 000 zł),
Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia,
Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.

Polecamy również:


Pomoc społeczna Komentarz do ustawy

Pomoc społeczna Komentarz do ustawy Komentarz do ustawy o pomocy społecznej jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i przepisów innych aktów bezpośrednio zw

Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz Maciejko Beck Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postę

Nowe jutro

Nowe jutro Gdyby tego dnia Oliwia nie spóźniła się na autobus, nie zadzwoniłaby do taty. Gdyby

Winne Wzgórze. Wiara

Winne Wzgórze. Wiara Poznajcie hygge po polsku! Rzucić wszystko i wyjechać – tą dewizą