Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych

Cena 172.04 zł

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Pre

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych

  • Autor: Wzory Pism Becka, Haak Henryk, Haak Trzuskawska Anna
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 784

Opis książki Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych.

Prezentowana pozycja została podzielona na 2 części.

Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych obejmuje:

Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych według:

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.:
pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa
wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
wniosek o podziału majątku wspólnego
wniosek o separację
pozew o ustalenie macierzyństwa
pozwy o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
wniosek o odebranie dziecka
wniosek o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
pozew o rozwiązanie przysposobienia
pozew o alimenty
pozew o podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów
wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki
wniosek o ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarządu przedmiotami przypadającymi dziecku z tytułu darowizny lub testamentu
wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
wniosek o uchylenie kurateli
ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, np.:
wniosek o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na wydanie dokumentu paszportowego
wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka
Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy, np.:
wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka
wniosek o zezwolenie na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego samodzielnie przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
wniosek o określenie sposobu wykonywania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu przez orzeczenie o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
wniosek o zmianę ośrodka wychowawczego
wniosek o skierowanie osoby uzależnionej, która nie ukończyła osiemnastu lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, np. :
wniosek o rozstrzygnięcie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysposobionego
wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, np. :
wniosek o udzielenie zgody na wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską
wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym
Wzory niektórych innych pism procesowych w sprawach rodzinnych według:

Kodeksu postępowania cywilnego, np. :
wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wniosek o zawieszenie postępowania
apelacja
zażalenie
skarga kasacyjna
wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej
wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
zażalenie na postanowienie o niewszczęciu postępowania wobec nieletniego
zażalenie na postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich
Część II. Wzory niektórych innych pism w sprawach rodzinnych zawiera m.in. wzory:

umowy majątkowej małżeńskiej
przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym osoby podopiecznej
Niniejsze, 3. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione oraz wzbogacone o najnowsze orzecznictwo. Ponadto zawiera aktualny stan prawny i uwzględnia projektowe zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzone m.in.:

Drukiem sejmowym Nr 3157 (ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym), projekt dotyczy przyznania świadczeń osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
Drukiem sejmowym Nr 3023 (zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy wzmocnienia narzędzi wspierania rodziny, tak aby liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenia mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju;
Drukiem sejmowym Nr 2299 (zmiana ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

przygotowania sprawy do rozpoznania;
przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
postępowania w sprawach gospodarczych;
właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
postępowania zabezpieczającego;
kosztów sądowych.

Polecamy również:


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Twoje prawo 2019 Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzedzone interesującym wprowadzeniem, wraz z przypisami redakcyjnymi i indeksem rz

Czas ognistych kwiatów

Czas ognistych kwiatów Wspaniała, barwna opowieść dla miłośników dawnych czasów Glück

Portret Marty Robin

Portret Marty Robin MISTYCZKA, KTÓRA PRZEZ KILKADZIESIĄT LAT JAKO JEDYNY POKARM PRZYJMOWAŁA EUCHA